Polityka prywatności

1. Ogólne informacje

 

Ochrona danych osobowych jest jedną z głównych trosk i celem SC ONLINESHOP SRL, z siedzibą w Piatra Neamt ulica Olteniei 26A, Rumunia, jako operatora danych.

Uważamy, że ważne jest, aby chronić Twoją prywatność i być otwartym na to, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych i prawach do takiego przetwarzania zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („GDPR” - rozporządzenie UE nr 679/2016) i obowiązującym prawem lokalnym (Ustawa nr 677/2001) w kontekście korzystania ze strony internetowej www.pni.pl

 

2. Zasady ochrony danych

 

-          Gromadzenie danych osobowych będzie wykonywane tylko w określonych, jednoznacznych i uzasadnionych celach.   

-          Dane osobowe będą dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane;

-          Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób legalny, sprawiedliwy i przejrzysty;

-          Wszystkie dane osobowe będą poufne i przechowywane w sposób zapewniający niezbędne bezpieczeństwo;

-          Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do świadczenia usług w ramach zgodności umów;

 

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą być powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą (podmiotem). Dane osobowe obejmują wszelkie rodzaje bezpośrednich lub pośrednich informacji (to jest używanych w związku z innymi danymi), które odnoszą się do podmiotu, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adresy, adresy e-mail, numery telefonów itp...

 

Dane osobowe zebrane przez ONLINESHOP SRL mogą należeć do następujących kategorii:

- klient -  będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres dla faktury, adres wysyłki, dane dotyczące sposobu korzystania z www.pni.pl oraz wszelkie inne kategorie danych które podajesz bezpośrednio w kontekście tworzenia konta użytkownika, w kontekście umieszczenia zamówienia za pośrednictwem www.pni.pl lub w inny sposób wynikający z korzystania z www.pni.pl.  

- gość - przetworzymy Twoje dane osobowe, które podasz bezpośrednio w kontekście korzystania z www.pni.pl, takie jak dane podane w formularzu pytania lub skargi, w zakresie, w jakim je wypełniasz.

- ubiegający się o pracę w ONLINESHOP SRL jako kandydat, uzyskując dostęp do sekcji Kariera dostępnej na www.pni.pl - będziemy przetwarzać dane osobowe, które podasz w tym kontekście, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, doświadczenie, jak również wszelkie inne dane zawarte w dokumentach, które zdecydujesz się przesłać w tej sekcji.

 - osoba do kontaktu z Partnerem lub potencjalni Partnerzy, będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu podany przez Ciebie w kontekście inicjowania lub rozwijania stosunku umownego z Partnerami lub potencjalnymi Partnerami.

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne. Odmowa podania danych w tym celu nie będzie miała negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Przetwarzanie danych w tym celu opiera się na Twojej zgodzie, jeśli zdecydujesz się je dostarczyć.

 

4. Cel zbierania danych osobowych i korzystania z nich

 

Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez ONLINESHOP SRL jest dobre prowadzenie stosunków umownych między stronami.

 Aby spełnić odpowiedzialność prawną ONLINESHOP SRL w kontekście świadczonych usług, zobowiązań fiskalnych oraz obowiązkowej archiwizacji, dane osobowe zostaną wykorzystane jako:

-  dla przetwarzania, weryfikowania, wysyłania i fakturowania złożonego zamówienia, informowanie o statusie zamówienia, anulowanie, organizowanie zwrotu zamówionych produktów i zarządzanie produktami objętymi gwarancją;

-  informowanie klientów / kupujących o stanie ich Konta, rozwiązywanie problemów wszelkiego rodzaju związanych z zamówieniem, zakupionych towarów i / lub usług;

-  do działań marketingowych, odpowiednio do przesyłania pocztą e-mail, sms komunikatów handlowych na temat produktów i usług oferowanych przez ONLINESHOP SRL;

-  wysyłanie newsletterów i / lub okresowych alertów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail, SMS) tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraźnie wyraziła swoją zgodę;

-  badania rynku, monitorowanie sprzedaży oraz zachowania klientów / nabywców;

-  dla rozstrzygania skarg, reklamacji;

-  w celach i tematach związanych z obowiązkami podatkowymi i gospodarczymi.

 Ponadto ONLINESHOP SRL może przekazywać dane osobowe klienta innym firmom partnerskim, ale tylko na podstawie ich zobowiązań partnerskich i tylko w celu zapewnienia, że takie dane są bezpieczne i że dostarczanie takich danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem w mocy, jak następuje: dostawcy usług kurierskich, dostawcy usług marketingowych, ubezpieczyciele, dostawcy usług płatniczych / bankowych, telemarketing lub inne usługi świadczone przez firmy, z którymi możemy opracowywać wspólne programy przetargowe na rynku towarów i usług.

Informacje osobiste o kliencie mogą być również przekazywane Prokuraturze Generalnej, Policji, sądom i innym właściwym organom państwa na podstawie i w granicach przepisów prawnych oraz w wyniku wyraźnych próśb.

 

5. Czas przetwarzania, transfer i bezpieczeństwo danych

 

ONLINESHOP SRL będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i będzie przechowywać dane tylko tak długo, jak będzie to wymagane dla celów wymienionych powyżej lub przez okres przewidziany w przepisach prawnych w tej sprawie. Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do upoważnionego personelu

Jeśli jesteś klientem, będziemy przetwarzać Twoje dane na czas trwania stosunku umownego, a następnie zgodnie z wewnętrznymi zasadami ONLINESHOP SRL, odpowiednio na czas wymagany do spełnienia zobowiązań prawnych, które ponosimy (na przykład w przypadku dokumentów księgowych dla których okres przechowywania określony przez prawo wynosi 10 lat od daty roku budżetowego, w którym zostały sporządzone).

Jeśli jesteś klientem i korzystasz z opcji usuwania konta użytkownika, klikając przycisk Usuń konto, zinterpretujemy to działanie jako opcję rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych informujących o produktach i usługi oferowanych przez www.pni.pl. W związku z tym, jeśli zdecydujesz się usunąć swoje konto użytkownika, nie będziemy już wysyłać Ci e-maili i / lub smsów tego rodzaju. Pragniemy jednak poinformować, że usunięcie konta nie spowoduje automatycznego usunięcia danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane lub chcesz usunąć dane, możesz skorzystać z uprawnień wyszczególnionych w sekcji VI poniżej. Jeśli zażądasz usunięcia konta, ale istnieje co najmniej jedno aktywne zamówienie, żądanie usunięcia konta zostanie zarejestrowane dopiero po dostarczeniu produktów i sfinalizowaniu ostatniego aktywnego zamówienia.

Dane osobowe przekazane ONLINESHOP SRL mogą być przekazywane poza Rumunią, ale tylko do państw Unii Europejskiej.

ONLINESHOP SRL zastosuje i utrzyma odpowiednie środki techniczne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, zwłaszcza gdy przetwarzanie wiąże się z transmisją danych przez sieć i przed jakąkolwiek inną formą nielegalnego przetwarzania.

 

6. Prawa, z których korzystasz

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, jeśli zdecydujesz się wyrazić zgodę, skorzystasz z następujących praw w ramach Regulaminu ochrony danych

  • prawo  do dostępu;
  • prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do  przenośności danych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą;
  • prawo do odwołania się do sądownictwa i krajowego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych;
  • prawo do niepodlegania automatycznemu procesowi podejmowania decyzji (tworzenie profilu).

 

W celu skorzystania z tych praw można złożyć pisemny wniosek opatrzony datą i podpisany w kierunku ONLINESHOP SRL. Począwszy od 25 maja 2018 r. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niezadowolenia z przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na protectia.datelor@mo.ro

Aby zachować aktualność naszych danych osobowych, zalecamy użytkownikom informowanie nas o wszelkich zmianach lub rozbieżnościach.

 

7. Ostateczne powiadomienia

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy użytkownicy ONLINESHOP SRL ponieśli szkody z powodu naruszenia praw wynikających z polityki ochrony danych osobowych, a nasza firma nie rozwiązała prawidłowo reklamacji, mają oni możliwość wysłania skargi do najwyższego organu (ANSPDCP).

Powyższe zasady mogą być okresowo aktualizowane, na przykład po zmianie odpowiednich przepisów krajowych lub międzynarodowych. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone w tym materiale, klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej, zanim zmiany wejdą w życie.

Zachęcamy klientów do okresowego przeglądania tej strony, aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.

Czytając ten Dokument dowiedziałeś się, że posiadasz zagwarantowane ustawowo prawa, mianowicie prawo do informacji, prawo dostępu do danych, prawo do interwencji, prawo do sprzeciwu, prawo do niepodlegania indywidualnej decyzji, prawo do zwracania się do ciebie sprawiedliwie w przypadku naruszenia praw gwarantowanych ustawą 677/2001 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, jak również rozporządzenie UE nr. 679/2016